تحقیق تخصصی (زبان اصلی)؛

میزان کارآئی در شرکت های سرمایه گذاری کوچک و متوسط انگلیسی: نتایج تحقیق

 

 

Performance measures in English small and medium enterprises: survey results

 

 

 

      Sérgio D. Sousa, Elaine M. Aspinwall, A. Guimarães Rodrigues

 

 

      The Authors

 

 

      Sérgio D. Sousa, School of Engineering, University of Minho, Braga,

      Portugal

      Elaine M. Aspinwall, School of Engineering, University of Minho, Braga,

      Portugal

      A. Guimarães Rodrigues, School of Engineering, University of Minho, Braga,

      Portugal

 

 

      Acknowledgements

 

 

      The authors are grateful to all the companies that participated in this

      survey. This work was partially supported by British Chevening

      Scholarships (Grant POR 0100109) and Fundação para a Ciência e a

      Tecnologia (Grant SFRH/BD/6939/2001). This paper is an extended version of

      the work presented at the First International Conference on Performance

      Measures, Benchmarking and Best Practices in New Economy – Business

      Excellence 2003, 10-13 June 2003, University of Minho, Portugal.

 

 

      Abstract

 

 

      Purpose – To determine the current state of knowledge related to

      performance measures and their degree of implementation in small and

      medium enterprises (SMEs) in England.

 

      Design/methodology/approach – The paper starts with a literature review

      and then goes on to discuss the methodology used. The survey is briefly

      presented together with the analysis of the resultant data. General

      opinions regarding performance measurement in English SMEs are described,

      including the most important measures and the biggest obstacles to the

      adoption of new ones. Hypotheses about differences between groups are

      tested and discussed.

 

      Findings – This work concludes that there is a gap between the

      theory/knowledge of performance measures and the practice in English SMEs.

      Training of employees and difficulty in defining new performance measures

      were highlighted as the major obstacles to the adoption of new performance

      measures.

 

      Research limitations/implications – The low response rate of the survey

      precludes the generalisation of the findings.

 

      Practical implications – Innovation and learning measures should be

      applied more widely.

 

      Originality/value – This paper is relevant to academics and SME managers

      because it supports the existence of a gap between the theory of

      performance measurement and its degree of implementation. In addition, it

      introduces both theoretical information on performance measurement,

      including that based on the balanced scorecard perspectives, and practical

      information from a survey conducted in English SMEs.

 

 

 

      Article Type: Research paper

      Keyword(s): Performance measures; Small to medium-sized enterprises;

      Balanced scorecard; Total quality management; England.

 

 

      Benchmarking: An International Journal

      Volume 13 Number 1/2 2006 pp. 120-134

      Copyright © Emerald Group Publishing Limited ISSN 1463-5771

 

 

 

 

 

      Literature review

 

 

      For the purpose of this research “performance measurement” (Neely et al.,

      1995) has been defined as the process of quantifying the efficiency and

      effectiveness of action, and “performance measure” as a metric used to

      quantify that action. Small and medium enterprises (SMEs) were taken to be

      those companies with less than 250 (50 for small ones) workers (Commission

      of the European Communities, 2003) and:

        no more than 25 per cent of the capital or voting rights were held by

        one or more enterprises which were not, themselves, SMEs; and

        the annual turnover was less than 40m (7m for small companies) or

        the total balance sheet was less than 27m (5m for small companies).

      Traditional methods of measuring a company's performance by financial

      indices alone have virtually disappeared from large organisations (Basu,

      2001). Non-financial measures are at the heart of describing strategy and

      of developing a unique set of performance measures that clearly

      communicate strategy (Kaplan and Norton, 1992, 1996), and help in its

      execution (Frigo, 2002).

      Frigo (2002) reported the existence of a gap between strategy and

      performance measures, which failed to support the communication of

      strategy within an organisation. André and Saraiva (2000) noted that there

      was quite a large gap between available models and current company

      practices in Portuguese companies. Hudson et al. (2001) concluded that

      although there was a widespread acceptance of the value of strategic

      performance measurement amongst the SMEs that they studied, none had taken

      steps to redesign or update their current performance measurement systems.

      Many excellence models and performance measurement frameworks, like the

      EFQM (2001) excellence model, Kanji's business scorecard (Kanji and Sá,

      2002), the performance prism (Neely et al., 2002), and the balanced

      scorecard (Kaplan and Norton, 1992), have proposed ways of using the TQM

      philosophy. According to Ahmed (2002), the most popular ones to have drawn

      the attention of researchers include the balanced scorecard and the EFQM.

      Kanji and Sá (2002) state, for example, that the new approach to

      performance measurement suggested in the balanced scorecard is consistent

      with business excellence and TQM. The balanced scorecard is relevant to

      both small and large organisations, however, neither a comprehensive

      literature review nor any empirical research exists on implementing the

      balanced scorecard in SMEs (Andersen et al., 2001).

      The interest, over the last decade, in TQM and quality awards has

      highlighted the importance of performance indicators in achieving quality

      excellence. Quality measures represent the most positive step taken to

      date in broadening the basis of business performance measurement (Bogan

      and English, 1994). Models of excellence and improvement initiatives based

      on TQM principles reflect the importance of not only complying to

      specifications but also to delighting an organisations' stakeholders.

      The relationship between TQM practice and organisational performance is

      significant (Samson and Terziovski, 1999), and TQM implementation

      correlates with quality performance (Brah et al., 2002), despite some

      contradictory cases (Shaffer and Thomson, 1992; Ittner and Larcker, 1997;

      Sterman et al., 1997; Wilbur, 2002). Many of the failures of TQM in small

      organisations are related to bad implementation strategies and processes

      (Hansson and Klefsjo, 2003). Wood and Childe (2003) showed that it was

      possible to establish relationships between process improvement actions

      and performance requirements.

      The adoption of the process approach to quality management systems (QMS)

      was one of the most important aspects of the year 2000 revisions of ISO

      9001 and ISO 9004 (Hooper, 2001). The new ISO 9001 standard (ISO, 2002)

      requires fact-based decisions and continual measurement and improvement of

      performance results (Karapetrovic and Willborn, 2002). These changes have

      narrowed the gap between the requirements of a QMS and those of the EFQM

      excellence model. Both reinforce the need to measure not only the critical

      success factors of an organisation but also the satisfaction of its

      stakeholders, to allow and assure continuous improvement aligned with

      strategy.

      Juran and Godfrey (1999) and Campanela (1999) considered quality costs to

      be the main driver, when selecting quality improvement projects. This can

      also be done with the support of the balanced scorecard, making it a

      strategic management tool as suggested by Cobbold and Lawrie (2002).

      The EFQM (2003) recognises that organisations, on their journey to

      excellence, may show different levels of maturity. The selection of the

      best approach to measure the effectiveness of a system will ultimately be

      based on the maturity of the quality efforts, the type of organisation or

      process, and other TQM tools applied concurrently (Campanela, 1999). Brah

      et al. (2002) reported that the size of a company and the extent of its

      experience with TQM affect the rigor of implementation and the resulting

      level of performance quality. However, the nature of a company

      (manufacturing or service) does not seem to have a significant effect on

      either aspect.

      Hudson et al. (2001) concluded that a discrepancy between theory and

      practice was identified in the development processes employed by SMEs,

      including a lack of strategic forethought, lack of communication between

      managers and the lack of a structured process for development. They also

      suggest that there are substantial barriers to strategic PM systems'

      development in SMEs. Neely et al. (1995) pointed out that measurement is a

      luxury for SMEs – success and failure are obvious. They have concluded

      that the cost of measurement is an issue of great concern to managers in

      SMEs.

 

 

      Methodology

 

 

      The steps followed in this research are similar to those followed by

      Saraph et al. (1989) and Yusof and Aspinwall (2000b).

      Following a literature review, the subject of performance measurement was

      discussed with both academic and non-academic specialists and hypotheses

      were formulated. This provided the basis for the construction of a

      questionnaire which was pre-tested and revised. The final survey form was

      sent by e-mail, to privately owned SMEs in England (both from the service

      and industrial sectors).

      The data was analysed using the SPSS package v11.0. The reliability and

      validity of the questionnaire were also verified. A test for possible bias

      from respondents was analysed as suggested by Armstrong and Overton

(1977).

 

 

      Survey

 

 

      The questionnaire consisted of three main sections: the company

      background, the level of knowledge about performance measures, and the use

      of specific performance measures. The first section was intended to

      determine general information like number of employees, sector of

      activity, number of clients, types of product made, whether a certified

      quality system was held, the level of TQM and quality measures adoption

      and confirmation that the company was indeed an SME. Each respondent was

      also asked to select, from a list of nine, the quality initiatives that

      had been adopted in their company. In addition, they were asked to state

      their company's strategic objectives to establish whether or not they

      adopt adequate performance measures to track their evolution.

      The second section consisted of 22 statements about the performance

      measurement system of the company, including aspects such as the company's

      strategy, the selection of performance measures, their implementation and

      the results. The respondents were asked to rate their degree of agreement

      with each statement according to a five-point Likert scale from 1

      strongly disagree” to 5 “strongly agree”. Zero was added in case of

      doubt. This section also contained a question to determine the most

      important performance measures used in the company, and one for the

      obstacles likely to be encountered if adopting new ones. The actual

      criteria that allow companies to win new orders, as suggested by Neely et

      al. (1994), were also assessed.

      The balanced scorecard (Kaplan and Norton, 1992, 1993) was chosen as the

      basis for the third section of the questionnaire mainly because of its

      simplicity, general acceptance among practitioners and researchers, and

      its close association with strategy (Kaplan and Norton, 1996). The

      objective of this section was to investigate the importance and use of

      different performance measures. A Likert scale similar to that used in the

      second section was used to rate the importance and the use of each

measure.

 

 

      Questionnaire reliability and validity

 

 

      The reliability of the questionnaire, which measures internal consistency,

      was studied through Cronbach's α. This method allows for the calculation

      of the α coefficient if one variable is removed from the original set,

      making it possible to identify the subset that has the highest reliability

      coefficient. If all the results are above 0.7, the scales are judged to be

      reliable.

      In the second section, of the questionnaire, all four groups (components)

      were considered reliable after deleting 2 of the 22 statements

      (variables). The α coefficients varied between 0.744 and 0.890.

      Measures in third section were organised as suggested in the balanced

      scorecard, and as can be seen in Table I, all groups of measures were

      considered reliable.

      Within the customer measures group, delivery was not considered reliable,

      and therefore, was removed from further analysis. This is not critical to

      this study because other components regarding customer performance

      measures are being considered.

      Content validity is always subjectively evaluated by the researcher

      (Churchil, 1979; Saraph et al., 1989). An instrument has content validity

      if it contains a representative collection of items and if sensible

      methods of test construction were used (Yusof and Aspinwall, 2000b). It is

      strongly believed that the second and third sections of this survey

      instrument have content validity as they were well received by the pilot

      respondents and by several academics and company managers who assessed

      them.

      Construct validity was tested for the second and third sections using

      principal components analysis. Each measure or variable within a component

      should have a significant correlation with variables of the same component

      and low correlation with others (Hair et al., 1998). The objective of

      construct validity analysis is to verify if all the statements that

      translate the concept under study are unifactorial. If this happens the

      group is considered homogeneous.

      In the second section, only one variable was deleted to assure that all

      groups were unifactorial (Table II), i.e. in each group only one component

      was extracted, thus all groups were considered homogeneous. The

      Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) indicator, which is a measure of sampling

      adequacy and should not be lower than 0.5, was also verified in all cases.

      Variables within each component gave correlations higher than 0.635 in all

      cases.

      Eight variables out of 61 were deleted in the third section to make each

      group unifactorial (Table III). The results indicate that in both sections

      each set of variables constitutes a homogeneous group. Thus each one

      translates one concept.

      Predictive or criterion-related validity was tested as suggested by Owlia

      and Aspinwall (1998) and Yusof and Aspinwall (2000a). A greater use of

      performance measures should correspond to a greater understanding of the

      company's performance measurement system.

      A linear regression analysis was performed on the overall use of

      performance measures (from the second section) against the components

      identified in the third section. The adjusted R2 value was 68.2 per cent,

      suggesting a good fit. To improve this value, a reduction in the number of

      factors was considered. Using the stepwise method to select the variables

      to be added to, or removed from, the regression model, the adjusted R2

      value increased marginally to 68.6 per cent. The overall perception of the

      performance measurement system (OPPMS) can be expressed through the

      following model: Equation 1 A residual analysis was carried out to

      validate the assumptions of normality, constant variance and zero mean.

      The model suggests that English SMEs report a higher use of performance

      measures if they use financial, quality performance and training of

      employees' measures. The negative relationship associated with the use of

      customer performance and innovation measures, suggests that these measures

      may not be perceived as performance measures.

      The results, overall, show that the instrument reflects predictive

      validity.

 

 

      Results

 

 

      The questionnaire was sent to 400 companies and 52 were returned

      completed. Four of the respondents were not classified as SMEs resulting

      in a response rate of 12 per cent. This is low for a postal survey and so

      caution must be exercised when generalising conclusions. The returns were

      organised into two groups to test possible bias of respondents. No bias

      was found and so it can be assumed that non-respondents would have similar

      characteristics to the respondents.

      Figure 1 shows the breakdown of respondent companies by number of

      employees.

      The wide range of activities covered by respondent companies is shown in

      Figure 2, and includes SMEs from the service sector.

      The majority of respondents were certified to ISO standards (Figure 3),

      but only 14 per cent had completed the transition to ISO 9001:2000.

      Continuous improvement or total quality management can be implemented

      following a Plan-Do-Check-Act (PDCA) cycle. Thus it is fundamental in the

      planning phase to define activities to improve strategic objectives, which

      will then be monitored. Respondents selected profitability (53 per cent)

      as the main strategic objective followed by quality (22 per cent) and

      flexibility (10 per cent). When asked about the criteria that most helped

      their companies to win orders, manufacturing quality came in first

      followed by price (Table IV). It appears that despite other important

      factors, the quality/price relationship is still of major importance for

      English SMEs and cannot be forgotten when initiatives are deployed within

      an organisation.

      Table V presents the quality initiatives already implemented in the

      respondents' companies. Setting up a quality department can be explained

      as a result of ISO standards or simply as a means of implementing the

      necessary activities to improve quality and to track their evolution. As

      employee involvement to improve quality and establishing measures of

      quality progress received 65 and 46 per cent, respectively, it is expected

      that approximately half of companies use measures to assess quality

      progress. The same data allow us to conclude that statistical process

      control, an efficient tool to understand the variation of a process is

      used only in 23 per cent of companies.

      General opinions about performance measurement were asked on strategy,

      selection of measures, implementation and results (Figure 4), as all of

      these are important in the process of continuous improvement. An ANOVA

      test on the four means showed a significant difference between them at the

      5 per cent level. The assumption of homogeneity of variances was verified

      through Levene's test. The results group has the lowest score, meaning

      that the consequence of using performance measures is not well understood,

      and a balance amongst these groups should result in better performance

      measurement systems.

      Obstacles to the adoption of new performance measures in SMEs include

      computer systems issues, lack of top management commitment and the

      existing accounting system (Bourne et al., 2000; Neely et al., 1997). The

      respondents considered (Figure 5) training of employees as the most

      important obstacle, followed by difficulty in defining new measures, which

      could be the result of lack of skills of employees and leadership,

      confirming the importance of top management commitment. The cost of the

      performance system must always be analysed and is considered of great

      concern to SMEs.

      According to the literature, companies should adopt a balanced use of the

      four groups of measures, as organised in the balanced scorecard. However,

      respondents considered some measures more important than others, as shown

      in Figure 6.

      It is curious to note that on-time delivery is not perceived to be a

      relevant criterion to win new orders (Table IV) but it is considered the

      most important performance measure. This may be because, if a problem

      occurs in the process or with the supplier it will be reflected in this

      measure. In-process quality was perceived to be the second most important

      measure.

 

 

      Balanced scorecard

 

 

      Grouping all the performance measures together, importance was rated by

      the respondents as 3.55, on average, and use as 3.18. This implies that

      although the respondents considered performance measures important, they

      are not used accordingly. After verifying the homogeneity of the

      variances, an ANOVA was performed. This resulted in a p (or significance)

      value of 6.3 per cent, which, being just larger than 5 per cent, was too

      large to be able to conclude a real difference. However, looking at the

      four groups separately, financial measures are considered the most

      important and are widely used, while innovation and learning measures are

      rated less important and are less used (Figure 7).

      The four groups of measures analysed in this study were assessed to find

      out if there was a gap between the perceived importance and the practice

      or use for each group. Tests were performed, using the ANOVA with a 5 per

      cent significance level, to see if there were any differences between the

      means of:

        importance and use of each group of measures;

        use for companies from the service and industrial sectors;

        use for SMEs; and

        use for companies certified according to a quality standard and others.

      The group internal business process exhibited a significant difference

      between the importance and use of productivity measures, thus there are

      measures in this group that should be put to more use, such as “output per

      employee or per labour-hour”, “time spent on each stage of product

      development”, “time to process an operation”, “number of errors per unit”,

      number of billing errors per unit”, “production volume”, “absenteeism”,

      and “injury lost days”. There was insufficient evidence to conclude

      differences between the importance and use of quality performance

      measures, meaning that if they are considered to be important they are

      being used. The same was also true for the financial measures group.

      A significant difference was found between the importance and use of both:

 

        Employee training measures (i.e. in the innovation and learning group),

        which include measures such as “quality related training provided to

        employees”, “percent of employees who have quality as a major

        responsibility”, “surveys of employee satisfaction/attitudes” and

        improvement of employee skill/knowledge levels”.

        Customer requirement measures (i.e. the customer group), which include

        measures such as “ability to adapt or tailor products to customer

        needs”; “response time to customer requests for ‘specials’”; and

        accuracy of interpretation of customer requirements”.

      Again, there was insufficient evidence to suggest differences in the level

      of use of performance measures between industry and service enterprises,

      and between SMEs. However, in this sample, medium enterprises make greater

      use of internal business process and financial measures while for the

      small ones it is the use of innovation and customer measures.

      Companies certified to a quality standard and those that were not, did not

      show any significant differences between their mean levels of use of

      performance measures. Levene's test for the homogeneity of variances was

      violated in customer performance measures. Figure 8 shows this difference

      in variance, suggesting that SMEs working to a quality standard are more

      likely to adopt customer performance measures. A similar conclusion can be

      drawn from other measures but this was the only case that was

      statistically significant.

 

 

      Conclusions

 

 

      The study investigated the current level of knowledge of performance

      measures and their degree of implementation in English SMEs. It identified

      differences between some groups of companies and presented the biggest

      obstacles to the introduction of new measures.

      Results indicate that the SMEs surveyed, recognise the importance of the

      performance measurement system but their level of use was significantly

      lower. This implies that there is a gap between theory and practice, which

      could be considered an improvement opportunity for English SMEs.

      Performance measures can be used to influence behaviour and, thus, affect

      the implementation of strategy (Neely et al., 1994). The OPPMS as part of

      a continuous improvement process, linking strategy to results is not

      balanced, meaning that this cycle is not fully understood by SMEs'

      managers. Although it is not necessary to use all the measures suggested

      in the questionnaire, an alignment between strategy and performance

      measures makes them more effective (McAdam and Bailie, 2002).

      Training of employees and difficulty defining new performance measures

      were highlighted as the most important obstacles to the adoption of new

      performance measures. This may reflect a lack of skills by employees and a

      difficulty in understanding the process. Only a minority of the respondent

      SMEs were applying statistical process control and cultural change

      programmes.

      The data collected from this survey suggests that there are no significant

      differences in the use of performance measures between industry and

      service enterprises, and between SMEs. However, this requires further

      study, since one limitation of this study was the low response rate, which

      precludes a generalisation of these findings.

      Overall, financial measures were the most widely used, while innovation

      and learning measures were rated less important and were less used. The

      most important performance measures were not consistent with criteria to

      win new orders.

      Based on the data collected, a gap was detected between the importance and

      use of some measures suggesting that SMEs should use more productivity,

      employee training and customer requirement measures. In particular, the

      level of use of innovation and learning measures should increase if SMEs

      can resolve the major obstacles, identified in this work, to the adoption

      of new measures: training of employees and difficulty defining new

      measures.

      This research is part of a PhD programme to develop a simple and

      easy-to-use framework to allow SMEs to create their own performance

      measurement system, aligned with strategy, to allow the achievement of

      pre-determined goals.

 

 

 

        Equation 1

 

 

        Figure 1 Number of workers

 

 

        Figure 2 Sectors of activity

 

 

 

        Figure 3 SMEs' quality assurance system

 

        Figure 4 Overall perception of the performance measurement system

 

 

 

 

 

        Figure 5 Obstacles to the adoption of new performance measures

 

 

 

        Figure 6 Most important performance measures

 

 

 

        Figure 7 Importance and use of the balanced scorecard

 

 

        Figure 8 Use of customer performance measures for SMEs working/not

        working according to a quality standard

 

        Table I Reliability of measures in the third section

 

        Table II Principal component analysis of the second section

 

 

        Table III Principal component analysis of the third section

 

 

        Table IV Criteria to win new orders

 

        Table V Quality initiatives adopted by English SMEs

 

            References

 

 

            Ahmed, A.M. (2002), "Virtual integrated performance measurement",

            International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 19

            No.4, pp.414-41.

 

            Andersen, H., Cobbold, I., Lawrie, G. (2001), "Balanced scorecard

            implementation in SMEs: reflection on literature and practice",

            Proceedings of the Fourth SMESME International Conference, Aalborg

            University, Aalborg, Denmark, pp.103-12.

 

            André, M., Saraiva, P. (2000), "Approaches of Portuguese companies

            for relating customer satisfaction with business results", Total

            Quality Management, Vol. 11 No.7, pp.929-39.

 

            Armstrong, J.S., Overton, T.S. (1977), "Estimating nonresponse bias

            in mail surveys", Journal of Marketing Research, Vol. 14 pp.396-402.

 

 

            Basu, R. (2001), "New criteria of performance management", Measuring

            Business Excellence, Vol. 5 No.4, pp.7-12.

 

            Bogan, C.E., English, M.J. (1994), Benchmarking for Best Practices

            Winning through Innovative Adaptation, McGraw-Hill, New York, NY, .

 

            Bourne, M., Mills, J., Wilcox, M., Neely, A., Platts, K. (2000),

            "Designing, implementing and updating performance measurement

            systems", International Journal of Operations & Production

            Management, Vol. 20 No.7, pp.754-71.

 

            Brah, S.A., Tee, S.S.L., Rao, B. (2002), "Relationship between TQM

            and performance of Singapore companies", International Journal of

            Quality & Reliability Management, Vol. 19 No.4, pp.356-79.

 

            (1999), in Campanela, J. (Eds),Principles of Quality Costs

            Principles, Implementation and Use, ASQ Quality Press, Milwaukee,

            WI, .

 

            Churchil, G.A. (1979), "A paradigm for developing better measures of

            marketing constructs", Journal of Marketing Research, Vol. 16

            pp.64-73.

 

            Cobbold, I.M., Lawrie, G.J.G. (2002), "The development of the

            balanced scorecard as a strategic management tool", Proceedings of

            the PMA 2002, Boston, MA, USA, pp.125-32.

 

            Commission of the European Communities (2003), "Creating an

            entrepreneurial Europe – the activities of the European Union for

            small and medium-sized enterprises (SMEs)", Commission of the

            European Communities, Brussels, available at:

            http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/promoting_

            entrepreneurship/, .

 

            EFQM (2001), "Moving from the SME model to the EFQM excellence model

            SMEs version", EFQM, available at:

            www.efqm.org/publications/downloads/MovingModelsPDF.pdf, .

 

            EFQM (2003), "Introducing excellence", available at:

            www.efqm.org/Downloads/pdf/0723-InEx-en.pdf, .

 

            Frigo, M.L. (2002), "Nonfinancial performance measures and strategy

            execution", Strategic Management, August, pp.6-9.

 

            Hair, J.F., Anderson, R.E., Tatham, R.L., Black, W.C. (1998),

            Multivariate Data Analysis, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, .

 

            Hansson, J., Klefsjo, B. (2003), "A core value model for

            implementing total quality management in small organisations", The

            TQM Magazine, Vol. 15 No.2, pp.71-81.

 

            Hooper, J. (2001), "The process approach to QMS in ISO 9001 and ISO

            9004", Quality Progress, Vol. 34 No.12, pp.70-3.

 

            Hudson, M., Smart, A., Bourne, M. (2001), "Theory and practice in

            SME performance measurement systems", International Journal of

            Operations & Production Management, Vol. 21 No.8, pp.1096-115.

 

            ISO (2002), "ISO 9000 – quality management systems", International

            Organisation for Standardization, ISO, Geneva, available at:

            www.iso.ch/iso/en/iso9000-14000/iso9000/qmp.html, .

 

            Ittner, C.D., Larcker, D.F. (1997), "The performance effects of

            process management techniques", Management Science, Vol. 43 No.4,

            pp.522-34.

 

            Juran, J.M., Godfrey, A.B. (1999), Juran's Quality Handbook,

            McGraw-Hill, New York, NY, .

 

            Kanji, G., Sá, P. (2002), "Kanji's business scorecard", Total

            Quality Management, Vol. 13 No.1, pp.13-27.

 

            Kaplan, R., Norton, D. (1992), "The balanced scorecard – measures

            that drive performance", Harvard Business Review, Vol. 70 pp.71-9.

 

            Kaplan, R., Norton, D. (1993), "Putting the balanced scorecard to

            work", Harvard Business Review, Vol. 71 pp.134-47.

 

            Kaplan, R., Norton, D. (1996), "Using the balanced scorecard as a

            strategic management system", Harvard Business Review, Vol. 74

            pp.75-85.

 

            Karapetrovic, S., Willborn, W. (2002), "Self-audit of process

            performance", International Journal of Quality & Reliability

            Management, Vol. 19 No.1, pp.24-45.

 

            McAdam, R., Bailie, B. (2002), "Business performance measures and

            alignment impact on strategy", International Journal of Operations &

            Production Management, Vol. 22 No.9, pp.972-96.

 

            Neely, A., Adams, C., Kennerley, M. (2002), The Performance Prism:

            The Scorecard for Measuring and Managing Business Success, Financial

            Times/Prentice-Hall, Harlow, .

 

            Neely, A., Gregory, M., Platts, K. (1995), "Performance measurement

            system design", International Journal of Operations & Production

            Management, Vol. 15 No.4, pp.80-116.

 

            Neely, A., Mills, J., Gregory, M., Richards, H. (1994), "Realising

            strategy through measurement", International Journal of Operations &

            Production Management, Vol. 14 No.3, pp.140-52.

 

            Neely, A., Richards, H., Mills, H., Platts, K., Bourne, M. (1997),

            "Designing performance measures: a structured approach",

            International Journal of Operations & Performance Management, Vol.

            17 No.11, pp.1131-52.

 

            Owlia, M.S., Aspinwall, E.M. (1998), "A framework for measuring

            quality in engineering education", Total Quality Management, Vol. 9

            No.6, pp.501-18.

 

            Samson, D., Terziovski, M. (1999), "The relationship between total

            quality management practices and operational performance", Journal

            of Operations Management, Vol. 17 No.3, pp.393-409.

 

            Saraph, J., Benson, P., Schroeder, R. (1989), "An instrument for

            measuring the critical factors of quality management", Decision

            Sciences, Vol. 20 No.4, pp.810-29.

 

            Shaffer, R.H., Thomson, H.A. (1992), "Successful change programs

            begin with results", Harvard Business Review, Vol. 70 No.1, pp.80-9.

 

 

            Sterman, J.D., Repenning, N.P., Kofman, F. (1997), "Unanticipated

            side effects of successful quality programs: exploring a paradox of

            organizational improvement", Management Science, Vol. 43 No.4,

            pp.503-34.

 

            Wilbur, J.H. (2002), "Is time running out for quality", Quality

            Progress, Vol. 35 No.7, pp.75-9.

 

            Wood, C., Childe, S. (2003), "Strategic performance measures for

            business process re-design", Proceedings of Business Excellence I

            Performance Measures, Benchmarking and Best Practices in New

            Economy, University of Minho, Portugal, pp.102-7.

 

            Yusof, S.M., Aspinwall, E.M. (2000a), "TQM implementation issues:

            review and case study", International Journal of Operations &

            Production Management, Vol. 20 No.6, pp.634-55.

 

            Yusof, S.M., Aspinwall, E.M. (2000b), "Critical success factors in

            small and medium enterprises: survey results", Total Quality

            Management, Vol. 11 No.4/5 & 6, pp.S448-62.

 

 

 

 

 

                  Corresponding author

 

 

            Sérgio D. Sousa can be contacted at: sds@dps.uminho.pt

 

 

نظرات و پیشنهادات خود را با مدیریت سایت از طریق پست الکترونیکی؛

 

Email: mahdiyarahmadi@gmail.com

 

در میان گذارید.

+ نوشته شده در  ۸۷/۰۲/۱۵ساعت 20:23  توسط مهدي ياراحمدي خراساني  |